Javni konkurs za imenovanje direktora KJP ZOI’84 OCS d.o.o. July 4, 2018 – Posted in: NOVOSTI

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine F BiH br.8/05,81/08 i 22/09,109/12), člana 33. stav 1.tačka 12, člana 43. Statuta KJP “ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora broj 1845-5-1/18 od 29.06.2018.godine Nadzorni odbor raspisuje

J A V N I K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA KJP “ZOI 84“ OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o. SARAJEVO

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora KJP “ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.Sarajevo.

1. Opis pozicije direktora
Predsjedava Upravom, organizije i rukovodi procesom rada i poslovanja Preduzeća, zastupa i predstavlja Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u F BiH, predlaže razvojnu i poslovnu politiku, predlaže planove rada i program razvoja i preduzima mjere za njihovo sprovođenje, usvojeni plan poslovanja dostavlja resornom ministarstvu, predlaže organizaciju Preduzeća, odgovoran je za zakonitost rada u Preduzeću, podnosi izvještaje o poslovanju i godišnji obračun, donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom i općim aktima Preduzeća, izvršava i organizuje sprovođenje odluka organa Preduzeća, utvrđuje prijedlog općih akata, odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju radnika, odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom,Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, preduzima radnje vezane za registraciju Preduzeća,
zaključuje ugovore i druge pravne radnje.

2.Mandat direktora traje četiri (4) godine.
Položaj ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora Preduzeća uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora Preduzeća.

3.Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uvjete:
a) Opći uvjeti:
-Da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu)
-Da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte)
-Da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava o ispunjavanju uslova iz tačke 3.Opći uslovi (a) alineja 3. ovjerena od općinskog organa ili od strane notara
-Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za kandidata koji bude izabran
-Da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Upravi, kojima je presudom Suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave (dokaz: potpisana izjava o ispunjavanju uslova iz tačka 3.Opći uslovi (a) alineja 5.ovjerena od strane općinskog organa ili od strane notara
-Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda)
-Da nije osoba kojoj je izrečena mjera u smislu Zakona o privrednim prekršajima (dokaz: uvjerenje nadležnog suda)
-Da ne vrši funkciju predsjednika ili člana nadzornog odbora ili uprave drugog privrednog društva ili institucije (dokaz: potpisana izjava o ispunjavanju uslova iz tačke 3. Opći uslovi (a) alineja 8. ovjerena od općinskog organa ili od strane notara

b) Posebni uvjeti:
-Da ima završenu visoku školsku spremu (VSS) (dokaz: diploma o stručnoj spremi)
-Da ima najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3 (tri) godine na rukovodnim poslovima (dokaz: potvrda o radnom i rukovodnom iskustvu)
-Da ponudi Program rada i razvoja Preduzeća u mandatnom periodu (pisani Program rada i razvoja Preduzeća)
-Da ima stručna znanja iz oblasti djelatnosti Preduzeća (intervju)
-Da posljeduje certifikat o završenom stručnom usavršavanju u smislu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“ broj 71/09,33/10,23/11, 83/11,2/13 i 80/13, 48/15, 88/17) ili da prođe stručno usavršavanje u skladu sa navedenom Uredbom i dobije certifikat u roku od godinu dana (dokaz:
certifikat o završenom usavršavanju ili potpisana izjava kandidata ovjerena od općinskog organa ili od strane notara).

Kao posebni uvjeti prilikom procjene menadžmentskih znanja i iskustava uzimat će se u obzir i slijedeći kriteriji:
-organizacijske i komunikacijske sposobnosti (intervju)
-sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja pozicije (intervju)
-sposobnost nepristrasnog donošenja odluka (intervju)
-sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu (intervju)
-rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana (dokaz: potvrda ili preporuka poslodavca)

4.Potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti naprijed tražene dokumente originalne ili ovjerene fotokopije istih, ne starije od 3 (tri) mjeseca računajući od objave konkursa.
Kandidati koji budu uvršteni u uži izbor bit će pozvani na intervju .
Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od deset (10) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće se uzimati u razmatranje u daljem postupku kandidiranja.
Komisija za izbor zadržava pravo provjere svih podataka iz izjava i drugih dokumenata kandidata.
Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

KJP “ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.Sarajevo
Ul.Alipašina b.b.
Sarajevo
sa naznakom
PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS
(ZA DIREKTORA)
-NE OTVARATI-
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ i oficijelnoj stranici Preduzeća www.zoi84.ba
Javni konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.
Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.