Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika

Na osnovu Odluke o imenovanju članova komisije za provođenje javnog oglasa, broj: 2410/20 od
25.09.2020. godine, a u skladu sa članom 8. stav (7) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u
zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim
ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima
čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kantoni, grad ili
općina sudjeluju sa vise od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo“ broj
9/19), Komisija donosi, poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika.

Više detalja na linku poslovnik 2020.