JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZDAVANJE POD ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA Bjelašnica i Igman

by | nov 28, 2019 | Uncategorized @bs | 0 comments

Na osnovu odluke o pokretanju aktivnosti za raspisivanje Javnog oglasa za prikupljanje ponuda za izdavanje u podzakup poslovnih prostora u okviru OJ Ski centar Bjelašnica – Igman, br. 3212/19 od dana 19.11.2019. godine  KJP ZOI ΄84 OCS d.o.o. Sarajevo raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZDAVANJE POD ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

 1. PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Predmet  Javnog oglasa je prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnih prostora  u okviru Ski centra  KJP „ZOI ´84“ OCS d.o.o na lokacijama Babin Do i Igman – Malo polje kako slijedi:

 

Poslovna zgrada KJP „ZOI ´84“ OCS d.o.o
Rb. Lokacija Površina Namjena Početna cijena po m²

(bez PDV-a)

1. Prostor predviđen za trafiku               Beneton trafika Trgovinska-uslužna djelatnost (maloprodaja)  

 

15,00 KM

2. Dio prostora „Ski kase“ na lokalitetu Igman Malo polje               Ski kase Trgovinska-uslužna djelatnost (maloprodaja)     12,00 KM
NAPOMENA U cijenu zakupa nisu uračunati režijski troškovi niti troškovi PDV-a.

 

 

 1. PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Bosne i Hercegovine registrovana za obavljanje djelatnosti prema namjeni prostora.

 

 1. OPĆE NAPOMENE

 

Poslovni prostori se izdaju u viđenom stanju i mogu biti predmet adaptacije i to u cilju prilagodbe istih registrovanoj djelatnosti Zakupca, ali ne bez pismene saglasnosti KJP „ZOI ´84“ OCS d.o.o. s tim da troškove adaptacije snosi Zakupac.

 

Zakupac se pored obavljanja vlastite registrovane djelatnosti obavezuje preuzeti prodaje naplate usluge parkinga na parking kućicama i to u ime i za račun KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o.  Sarajevo uz proviziju od 0%.

Svi prostori navedeni u tački 1. i ovog Oglasa se tretiraju kao jedan jedinstven LOT, te su ponuđači dužni dostaviti objedinjenu  ponudu za oba prostora

Davanje prostora u podzakup nije dozvoljeno.

Minimalno radno vrijeme objekata označenih pod rednim brojevima „1“, „2“, mora da bude usklađeno sa radnim vremenom ski centra Bjelašnica-Igman.

 

 1. SADRŽAJ PONUDE

 

 1. Za pravna lica:
 2. naziv i tačna adresa ponuđača-zakupca;
 3. izvod iz sudskog registra sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima (ovjerena kopija);
 4. uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 5. uvjerenje i plaćenim doprinosima i porezima, ne starije od 3 (tri) mjeseca (ovjerena kopija);
 6. izjava o namjeni korištenja prostora;
 7. ovjerena izjava od strane ponuđača da će ukoliko po Javnom oglasu bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, prihvatiti uslove prodaje naplate parkinga u korist KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. kako je to navedeno u tački III ovog Oglasa, kao i sve druge uslove navedene u ovom Oglasu
 8. ponuđena jediničana cijena po m² taksativno za svaki od poslovnih prostora navedenih u tački 1 Ponude, uz uslov da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene mjesečnog zakupa utvrđenog ovim pozivom.

 

 1. Za fizička lica
 2. ime i prezime, adresa stanovanja ponuđača-zakupca, broj telefona;
 3. Ovjerena kopija lične karte;
 4. kopija ugovora sa bankom kod koje fizičko lice ima otvoren račun;
 5. dokaz o posjedovanju odobrenja za obavljanje djelatnosti prema namjeni prostora (ovjerena kopija)
 6. ovjerena izjava od strane ponuđača da će ukoliko po Javnom oglasu bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju ili položiti depozit u visini tri mjesečne zakupnine prije zaključenja ugovora o zakupu kao sredstvo obezbijeđenja naplate (izjava ovjerena od strane općine)
 7. ovjerena izjava od strane ponuđača da će ukoliko po Javnom pozivu bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, prihvatiti uslove prodaje ski karata i naplate parkinga u korist KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. kako je to navedeno u tački III ovog Oglasa, kao i sve druge uslove navedene u ovom Oglasu
 8. ponuđena jedinična cijena zakupa po m² taksativno za svaki od poslovnih prostora navedenih u tački 1 Ponude, uz uslov da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene mjesečnog zakupa utvrđenog ovim pozivom.

 

 1. KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

 

Po prijemu pismenih ponuda, Komisija određena za razmatranje prispjelih ponuda, izvršiće odabir vodeći se kriterijem:

a) Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine koja udovoljava svim uvjetima iz ovog Oglasa

b) Pri izboru najpovoljnijeg ponuđača prednost imaju oni koji se odluče za veći broj pozicija, na duži vremenski period.

Sa najpovoljnijim ponuđačom će se zaključiti Ugovor o zakupu na period od 1 (jedne) godine.

 

 1. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

 

Svi zainteresovani pismene ponude na Javni poziv sa traženim prilozima, podnose u zatvorenoj i zapečačenoj koverti sa naznakom „Prijava za javni oglas za zakup poslovnog prostora“- NE  OTVARAJ,  sa naznakom ponuđača-zakupca i adresom.

Prijave slati poštom na adresu KJP „ZOI ´84“ OCS d.o.o, Alipašina bb Zetra ili predati na protokol Preduzeća. Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do 06.12.2019. godine do 15 sati.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana  09.12.2019. godine u 13:00 sati u prostorijama KJP „ZOI ´84“ OCS d.o.o  na adresi  Ul.  Alipašina bb, Zajedničke službe  ulaz „E“(Zetra). Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će biti pročitana ponuđena cijena po m².

U slučaju da dva ili više učesnika Javnog oglasa ponude isti iznos zakupnine po m², prednost će imati onaj učesnik čija je ponuda ranije zaprimljena na protokol.

 

 1. OSTALE ODREDBE

 

Svi zainteresovani za učešće po ovom Javnom oglasu imaju pravo uvida u poslovne prostorije iz ponude. Pregled se može izvršiti svaki radni dan u terminu od   09 sati do  14 sati  uz predhodnu najavu na telefon. Kontakt telefon:  033 212 035. Sve ostale bitne stavke će se precizirati u samom Ugovoru.

 

 

 

 

 

 

posljednje novosti

javne nabavke

PROPISI I AKTI

regulativa

  konkursi